top of page

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Nancy Brigitta | creative projects opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

  2. Nancy Brigitta: opdrachtnemer, onder meer handelend onder de namen Nancy Brigitta | creative project  en Vastgoed-Interieurfotograaf.

  3. Producten van Nancy Brigitta | creative projects zijn:  interieur/fotostyling, interieurfotografie, exterieur fotografie, interieurstyling.. Hierna worden deze producten hier afzonderlijk of allen tezamen, ‘product’ genoemd.

 

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

 1. Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht Nancy Brigitta | creative projects niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever.

 2. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Nancy Brigitta | creative projects, maar ook ten behoeve van alle andere personen die voor Nancy Brigitta | creative projects werkzaam zijn respectievelijk alle personen die bij de uitvoering van Nancy Brigitta | creative projects bij enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten Nancy Brigitta | creative projects aansprakelijk zou kunnen zijn.

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

 1. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. Nancy Brigitta | creative projects verplicht zich opdrachten naar vermogen (beste weten en kunnen) uit te voeren. Bij het uitvoeren van een opdracht verplicht Nancy Brigitta | creative projects zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen van opdrachtgever.

 2. Het staat Nancy Brigitta | creative projects vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen werknemers en/of ingeschakelde derden uit te laten voeren.

 3. Nancy Brigitta | creative projects zal bij het uitvoeren van de aan haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen, de zorg van een goed Nancy Brigitta | creative projects product in acht nemen.

 4. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren zoals de kwaliteit van de informatie van opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, weersomstandigheden, ziekte of andere omstandigheden waarop Nancy Brigitta | creative projects geen invloed kan uitoefenen. De termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijn in de zin van boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen opdrachtgever en Nancy Brigitta | creative projects is overeengekomen.

 5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Nancy Brigitta | creative projects aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en juist aan Nancy Brigitta | creative projects worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of juist aan Nancy Brigitta | creative projects zijn verstrekt, heeft Nancy Brigitta | creative projects het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 6. Opdrachtgever staat tegenover Nancy Brigitta | creative projects in voor de juistheid van verstrekte gegevens. Nancy Brigitta | creative projects is niet aansprakelijk voor schade, van elke aard ook, doordat Vastgoed & Interieurfotograaf is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Nancy Brigitta | creative projects kenbaar was.

 7. Indien door Nancy Brigitta | creative projects of door Nancy Brigitta | creative projects ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 8. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 9. De levering van het product zal uitsluitend digitaal plaatsvinden, over het algemeen in de vorm van een JPEG. Het product wordt eenmaal geleverd aan opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk wordt verzocht om repeterende levering. Uitdrukkelijk behoudt Nancy Brigitta | creative projects het auteursrecht over haar product. Zij geeft enkel met voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming een licentie voor het gebruik van haar product. Dat wil zeggen dat Nancy Brigitta | creative projects alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming, instemming geeft haar werk op een bepaalde manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald (geografisch) gebied openbaar te maken of te verveelvoudigen.

 

Artikel 4 Prijs

 1. Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen, alsmede exclusief eventueel in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer verzend- en administratiekosten.

 2. Nancy Brigitta | creative projects heeft het recht om betaling van een voorschot te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen. Dit voorschot staat in redelijkheid tot het in het kader van de opdracht te verrichten werk.

 3. Iedere week brengt Nancy Brigitta | creative projects de door haar verrichtte werkzaamheden in opdracht van opdrachtgever in rekening middels een factuur.

 4. Indien de initiële opdracht door opdrachtgever vlak voorafgaand aan, dan wel ten tijde van het uitvoeren van die opdracht, wordt verruimd, is er sprake van meerwerk. Nancy Brigitta | creative projects zal hier meerkosten voor in rekening brengen bij opdrachtgever.

 

Artikel 5 Betalingstermijn

 1. Opdrachtgever dient de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

 2. Bij niet tijdige betaling binnen de gestelde termijn is opdrachtgever in verzuim, zonder dat in gebrekestelling door Nancy Brigitta | creative projects is vereist.

 3. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, is Nancy Brigitta | creative projects gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met 10% per maand (30 dagen) voor elke maand (30 dagen) na factuurdatum. Voorts is opdrachtgever gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke- als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle kosten van Nancy Brigitta | creative projects, de kosten van eventueel ingeschakelde gemachtigde(n), advocaten, deurwaarders en incassobureaus indien de factuur, inclusief eventuele verhoging(en) niet binnen twee maanden na oorspronkelijke factuurdatum is voldaan. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15 % van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 200,-.

 4. Bij niet tijdige betaling is Nancy Brigitta | creative projects onmiddellijk gerechtigd uitvoering van haar dienstverlening op te schorten zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Nancy Brigitta | creative projects kan leiden.

 5. Bij faillissement van de opdrachtgever of bij betalingsachterstanden, zoals genoemd in de punten 2 en 3, behoudt Nancy Brigitta | creative projects alle rechten om bij de partij die de producten in elke vorm van media toont, direct een schadevergoeding van 200% van de gefactureerde prijs van dit product/ deze producten en overige voortvloeiende juridische kosten op te eisen, zonder tussenkomst van de rechter.

 6. Indien de factuur van Nancy Brigitta | creative projects niet akkoord is, om welke reden dan ook, dient opdrachtgever dit binnen tien dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk mee te delen aan Nancy Brigitta | creative projects.  Bij het uitblijven van een dergelijke mededeling wordt de factuur geacht akkoord te zijn. Bezwaren tegen een factuur ontslaan opdrachtgever niet uit zijn betalingsverplichting.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendom

 1. Nancy Brigitta | creative projects behoudt het auteursrecht op het door haar geleverde product, alsmede alle overige rechten van intellectueel of industriële eigendom op het door Nancy Brigitta | creative projects geleverde product. Wanneer de opdrachtgever niet betaald heeft voor het geleverde product(en) van Nancy Brigitta | creative projects zoals genoemd in punt 5, artikel 5, vervallen de rechten die genoemd worden in punt 2 van artikel 6, en zal een verdere publicatie van het geleverde product verboden zijn. De boete bedraagt 200% van de gefactureerde prijs van het product en is voor rekening van de partij die dit product publiceert of toont in welke vorm van media dan ook. Hierbij verwijzend naar artikel 5 onder 5 van de algemene voorwaarden.

 2. Alle door Nancy Brigitta | creative projects verstrekte producten, zoals foto’s, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, rapporten, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nancy Brigitta | creative projects worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Nancy Brigitta | creative projects verleent enkel middels voorafgaande schriftelijke toestemming een licentie voor het gebruik van haar product. Dat wil zeggen dat Nancy Brigitta | creative projects alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming, instemming geeft haar werk op een bepaalde manier en/of voor een bepaalde termijn en/of in een bepaald (geografisch) gebied openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

 3. Nancy Brigitta | creative projects behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis en/of gebouwde producten voor andere doeleinden te gebruiken.

 4. Opdrachtgever zal, voor zover mogelijk, te allen tijde de aan het product gekoppelde copyrightvermelding ©Nancy Brigitta zichtbaar laten voor een ieder die het product aanschouwt. Opdrachtgever zal te allen tijde derde(n) wijzen op en berichten over de herkomst van de door Nancy Brigitta | creative projects gemaakte producten en het daarop rustende auteursrecht van Nancy Brigitta | creative projects.

 

Artikel 7 Geheimhouding – non concurrentie

 1. Nancy Brigitta | creative projects heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke zij door de uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever ontvangt en die door opdrachtgever als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. Nancy Brigitta | creative projects zal te allen tijde tegenover eenieder de vertrouwelijkheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen.

 2. Nancy Brigitta | creative projects zal deze verplichting tevens opleggen aan het door haar eventueel ingeschakelde derde.

 3. Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de Wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van informatie die

  • reeds bij Nancy Brigitta | creative projects bekend is

  • onafhankelijk van de opdrachtgever is verzameld

  • door Nancy Brigitta | creative projects rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen, of

  • reeds door een rechthebbende in het publiek domein is vrijgegeven.

 4. Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de opdracht alsmede 1 jaar na beëindiging van de opdracht op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Nancy Brigitta | creative projects, medewerkers van Nancy Brigitta | creative projects of van ondernemingen waarop Nancy Brigitta | creative projects  ter uitvoering van de opdracht beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de opdracht, in dienst nemen dan wel anderszins direct of indirect voor zich laten werken, bij gebreke waarvan opdrachtgever aansprakelijk is voor alle door Nancy Brigitta | creative projects  te lijden schade.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Klachten over een product van Nancy Brigitta | creative projects dan wel de werkzaamheden die daaraan ten grondslag liggen, dienen door opdrachtgever binnen 10 dagen na voltooiing van het product schriftelijk te worden gemeld aan Nancy Brigitta | creative projects. Alsdan dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de eventuele tekortkomingen aan Nancy Brigitta | creative projects te worden medegedeeld, zodat Nancy Brigitta | creative projects in staat is adequaat hierop te reageren.

 2. Indien een klacht gegrond is zal Nancy Brigitta | creative projects de werkzaamheden alsnog zoals overeengekomen verrichten, tenzij opdrachtgever aan Nancy Brigitta | creative projects te kennen geeft dat dit niet noodzakelijk is, dan wel Nancy Brigitta | creative projects redelijkerwijs behoort te begrijpen dat verdere nakoming niet noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat dit zinloos is geworden.

 3. De aansprakelijkheid voor eventuele tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is voor Nancy Brigitta | creative projects beperkt tot maximaal het bedrag wat Nancy Brigitta | creative projects aan het product waarvoor opdracht is gegeven door opdrachtgever, zal factureren/ heeft gefactureerd. Indien het product door opdrachtgever of via opdrachtgever door een derde voor andere doeleinden wordt gebruikt dan voorafgaand aan Nancy Brigitta | creative projects opgegeven, is Nancy Brigitta | creative projects niet aansprakelijk voor enige schade. Dit geldt niet indien er sprake is van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Nancy Brigitta | creative projects of personen die door Nancy Brigitta | creative projects zijn ingeschakeld voor het verrichten van de opdracht. Nancy Brigitta | creative projects zal geen indirecte schade vergoeden.

 4. Vastgoed & Interieurfotograaf is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor eventuele acties die derden ondernemen met de producten die door Nancy Brigitta | creative projects worden geproduceerd. Op geen enkele wijze zijn rechten aan een door Nancy Brigitta | creative projects geproduceerd product te ontlenen.

 5. Nancy Brigitta | creative projects aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derde(n).

 

Artikel 9 Intrekken van een opdracht

 1. Zowel opdrachtgever als Nancy Brigitta | creative projects heeft het recht de opdracht voor aanvang van de werkzaamheden door Nancy Brigitta | creative projects, door schriftelijke intrekking met opgaaf van reden te doen eindigen. Intrekking van de opdracht door opdrachtgever ontslaat Nancy Brigitta | creative projects van de verplichting tot uitvoering van de opdracht. Eventueel reeds gemaakte (deel)producten door Nancy Brigitta | creative projects zullen niet aan opdrachtgever worden geleverd tenzij hier volledige betaling aan ten grondslag ligt.

 2. Indien opdrachtgever de opdracht intrekt is opdrachtgever verplicht om administratiekosten van 10% van de totale kosten van de opdracht met een minimum van € 75,-, alsmede de overige door Nancy Brigitta | creative projects gemaakte kosten aan Nancy Brigitta | creative projects te voldoen. Dit dient ook betaalt te worden indien Nancy Brigitta | creative projects nog geen aanvang heeft gemaakt met het verrichten van de werkzaamheden.

 3. Indien opdrachtgever de gemaakte afspraak om de opdracht of het maken van een product, intrekt of wenst te verzetten binnen 24 uur voor de uitvoering hiervan, kan Nancy Brigitta | creative projects voorrijkosten en het uurtarief van de gederfde tijd aan opdrachtgever doorberekenen.

 4. Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt is tot het inmeten gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever per omgaand te ontbinden.

 

Artikel 10 Ontbinding

 1. Zowel opdrachtgever als Nancy Brigitta | creative projects heeft het recht de opdracht door schriftelijke opzegging met opgaaf van reden te ontbinden. Ontbinding van de opdracht door opdrachtgever ontslaat Nancy Brigitta | creative projects van de verplichting tot verdere uitvoering van de opdracht. Eventueel reeds gemaakte (deel)producten door Nancy Brigitta | creative projects zullen niet aan opdrachtgever worden geleverd tenzij hier volledige betaling aan ten grondslag ligt.

 2. Indien opdrachtgever de opdracht ontbindt, is opdrachtgever verplicht om de kosten die reeds door Nancy Brigitta | creative projects zijn gemaakt, te vergoeden. Dit zal bedragen 50% van de totale kosten van de opdracht, alsmede de overige door Nancy Brigitta | creative projects gemaakte kosten, bijvoorbeeld voor ingeschakelde derde(n). Vastgoed & Interieurfotograaf zal een gespecificeerde opgave doen van de door haar gemaakte kosten, die opdrachtgever alsdan dient te betalen. De opgave kan nimmer hoger zijn dan het vooraf geoffreerde bedrag voor de betreffende opdracht.

 3. Indien opdrachtgever de gemaakte afspraak of het maken van een product, intrekt of wenst te verzetten binnen 24 uur voor de uitvoering hiervan, kan Nancy Brigitta | creative projects voorrijkosten en het uurtarief van de gederfde tijd aan opdrachtgever doorberekenen.

 4. Indien opdrachtgever in staat van faillissement geraakt is Nancy Brigitta | creative projects gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever per omgaand te ontbinden.

 

Artikel 11 Verstrekken van gegevens aan derden

 1. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een product van Nancy Brigitta | creative projects zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nancy Brigitta | creative projects  aan derden te verstrekken, tenzij de aard van het verstrekte product bepaalt dat het product dient te worden gebruikt voor de verkoop en/ of verhuur van het op de stukken betrekking hebbend onroerend goed en zal dientengevolge alleen verstrekt worden aan partijen die met deze activiteiten direct te maken hebben, te weten potentiële huurders dan wel kopers van bedoeld onroerend goed.

 2. Nancy Brigitta | creative projects is gerechtigd om in het kader van een opdracht gegevens van de opdrachtgever aan derden te verstrekken.

 

Artikel 12 Bewaartermijn

Nancy Brigitta | creative projects zal de door haar gemaakte eindproducten voor opdrachtgever maximaal 6 maanden lokaal opslaan en kosteloos een enkele opdracht op verzoek kunnen leveren. Na 6 maanden zullen de eindproducten in het archief worden opgeslagen. Op verzoek van opdrachtgever kan tot maximaal 1 jaar terug en tegen een meerprijs van € 9,95 ex btw per opdracht een eindproduct uit het archief worden opgevraagd. Een jaar na de uitvoering van een opdracht worden alle gegevens verwijderd.

 

Artikel 13 Melding van eigendomsrechten bij foto’s

Opdrachtgever zal te allen tijde de aan het product gekoppelde copyrightvermelding (©Nancy Brigitta of @nancybrigitta.nl) zichtbaar laten voor eenieder die het product aanschouwt.

Opdrachtgever zal te allen tijde derde(n) wijzen op en berichten over de herkomst van de door Nancy Brigitta | creative projects gemaakte producten en het daarop rustende auteursrecht van Nancy Brigitta | creative projects.

 

Artikel 14 Overige bepalingen

 1. Nancy Brigitta | creative projects heeft het recht om een product te gebruiken voor eigen publicatie of promotie. Afwijking hierop is enkel voorafgaand schriftelijk mogelijk.

 2. In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.

 3. Nancy Brigitta | creative projects verzamelt en registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van de opdrachten vrij gebruiken.

 4. van de opdrachten vrij gebruiken.

bottom of page